Algemene voorwaarden

GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Deze Gebruikersovereenkomst bevat de voorwaarden van de Dienstverlening van Zorggenoot aan de Mantelzorger. (De begrippen met een hoofdletter zijn hieronder gedefinieerd.)

Partijen

1. Zorggenoot   NN Sparklab B.V., handelend onder de naam Zorggenoot, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd in Den Haag, met adres aan de Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84455241 (“Zorggenoot”).

2. Mantelzorger De mantelzorger die door middel van het aanvinken van het daarvoor bestemde invulhokje onder het inschrijfformulier op Zorggenoot.nl aangeeft de Gebruikersovereenkomst met Zorggenoot aan te willen gaan  onder de voorwaarden als opgenomen in deze Gebruikersovereenkomst (de “Mantelzorger”).

Gebruikersvoorwaarden

3. Aard van de Gebruikersovereenkomst a. Zorggenoot zal de Dienstverlening, zoals bedoeld in artikel 4, verrichten in overeenstemming met de bepalingen opgenomen in deze gebruikersovereenkomst (de “Gebruikersovereenkomst”).   b. De Gebruikersovereenkomst is een overeenkomst in de zin van artikel 7:425 van het Burgerlijk Wetboek.

4. Dienstverlening Zorggenoot a. Op verzoek van de Mantelzorger bemiddelt Zorggenoot voor de Mantelzorger bij het tot stand brengen van een overeenkomst tussen de Mantelzorger en een mantelzorgmakelaar. Zorggenoot brengt de  Mantelzorger hiertoe in contact met een mantelzorgmakelaar (de “Dienstverlening”). b. Zorggenoot zal uitsluitend als tussenpersoon werkzaam zijn bij het tot stand brengen van de overeenkomst tussen de Mantelzorger en mantelzorgmakelaar, en zal dus geen partij zijn bij de overeenkomst tussen de Mantelzorger en mantelzorgmakelaar. c. Het doel van Zorggenoot is slechts bemiddelen. Zorggenoot verleent geen zorg aan de Mantelzorger en is niet verantwoordelijk voor, in opdracht van of op verzoek van de Mantelzorger, geleverde zorg.

5. Verplichting Mantelzorger a. De Mantelzorger beslist zelf of hij een overeenkomst aangaat met de mantelzorgmakelaar en is hiertoe niet verplicht. b. De Mantelzorger is gehouden Zorggenoot te voorzien van de informatie die Zorggenoot nodig heeft om de Dienstverlening te kunnen uitvoeren.

6. Beloning   Zorggenoot zal geen beloning en/of onkostenvergoeding ontvangen van de Mantelzorger voor de Dienstverlening.

7. Relatie met mantelzorgmakelaar a. Zorggenoot brengt Mantelzorgers en mantelzorgmakelaars met elkaar in contact. Voor mantelzorgmakelaars bemiddelt Zorggenoot dus ook. b. Zorggenoot ontvangt een vergoeding van de mantelzorgmakelaar in geval de Mantelzorger en mantelzorgmakelaar een overeenkomst tot stand brengen en uitvoeren. Zorggenoot heeft dus belang bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de Mantelzorger en de mantelzorgmakelaar. c. De Mantelzorger geeft toestemming aan Zorggenoot om ook voor mantelzorgmakelaars te bemiddelen.

8. Termijn, en voortzetting   a. De Gebruikersovereenkomst vangt aan op het moment dat de Mantelzorger aangeeft de Gebruikersovereenkomst met Zorggenoot aan te willen gaan onder de voorwaarden als opgenomen in deze Gebruikersovereenkomst. b. De Gebruikersovereenkomst eindigt zodra de overeenkomst tussen de Mantelzorger en een mantelzorgmakelaar tot stand is gebracht.

9. Opzegging a. De Mantelzorger is bevoegd de Gebruikersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. b. Opzegging vindt plaats tegen de werkdag die volgt op de dag waarop de Mantelzorger schriftelijk aan Zorggenoot heeft laten weten de Gebruikersovereenkomst te willen opzeggen (Schriftelijk is ook een elektronisch bericht). c. De Mantelzorger is ter zake van de opzegging geen schadevergoeding of onkosten verschuldigd.

10. Aansprakelijkheid a. Zorggenoot zal bij de uitvoering van deze Gebruikersovereenkomst de zorg van een goed handelend opdrachtnemer in acht nemen. b. Zorggenoot is niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de mantelzorgmakelaar die uit een door Zorggenoot bemiddelde overeenkomst tussen de Mantelzorger en mantelzorgmakelaar voortvloeien. c. De aansprakelijkheid van Zorggenoot voor schade die is ontstaan als gevolg van uitvoering van de Gebruikersovereenkomst is beperkt tot de waarde van de overeenkomst tussen de Mantelzorger en mantelzorgmakelaar.

Overige bepalingen

11. Gegevensbescherming   Zorggenoot zal de persoonsgegevens van de Mantelzorger verwerken en beveiligen in overeenstemming met de Privacy Verklaring.

12. Toepasselijk recht, en jurisdictie   a. Deze Gebruikersovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. b. De bevoegde rechtbank is de rechtbank Amsterdam.