Algemene voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Zorggenoot Hulplijn

Over ons

Wij zijn Zorggenoot, een handelsnaam van Sparklab B.V., en staan ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 68034229. We zijn gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 35, te (2595 AK) Den Haag.

Algemeen

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op al informatie, onze dienstverlening en adviezen die u bij ons afneemt via de site en/of de Zorggenoot Hulplijn.

Mocht het zo zijn dat een bepaling uit deze gebruikersvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan blijven de andere bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden onverkort en volledig van toepassing. De vernietigde of nietige bepalingen zullen door ons worden vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Zorggenoot Hulplijn

Medewerkers van bedrijven die een overeenkomst met Zorggenoot hebben gesloten, kunnen kosteloos gebruik maken met de telefonische hulplijn van Zorggenoot (085 - 401 68 67) op werkdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur en op dinsdag en donderdagmiddag van 15.00 – 19.00 uur.

Indien je gebruik maakt van de Zorggenoot Hulplijn dan komt er een opdracht c.q. overeenkomst tot stand tussen jou en Zorggenoot, waarbij Zorggenoot zich jegens jou verbindt om bepaalde werkzaamheden tot het gebruikelijke werkterrein van een mantelzorgmakelaar te verrichten, daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt:

  • Informeren van mantelzorgers over regelingen met betrekking tot zorg en de ondersteuning voor mantelzorgers en degenen voor wie zij zorgen;

  • Praktische hulp via de (beeld)telefoon voor mantelzorgers bij regeltaken, zoals het aanvragen van indicaties of invullen van formulieren.

  • Ondersteuning bij het voeren van gesprekken met werkgever over de combinatie van werk en mantelzorg of bij gesprekken met instanties over de aanvraag van zorg en/of ondersteuning;

Zorggenoot werkt alleen met mantelzorgmakelaars die zijn aangesloten bij de beroepsvereniging mantelzorgmakelaars (BMZM) en beschikken over een registratie in het AGB-register, en dit kunnen aantonen met hun unieke AGB-code. 

Zorggenoot heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting ten aanzien van haar dienstverlening richting gebruikers. Zorggenoot neemt daarbij de verbintenis op zich om zich als redelijk handelend en met de vereiste bekwaamheid in te spannen bij de uitvoering van haar dienstverlening ten behoeve van de gebruikers.

Zorggenoot verleent geen zorg aan gebruikers en is niet verantwoordelijk voor, in opdracht van of op verzoek van gebruikers, geleverde zorg door derden.

Opnemen telefoongesprekken

Telefoongesprekken kunnen met het oog op de training, coaching en beoordeling van medewerkers worden opgenomen. Deze opnamen van telefoongesprekken worden zodanig beveiligd bewaard dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. De opnamen van telefoongesprekken worden na korte tijd vernietigd.

Gegevensverstrekking en Privacy

Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, zullen wij bepaalde gegevens van je nodig hebben. Daarom is het belangrijk dat je ons de volledige en juiste gegevens. Als wij geen volledige informatie van je krijgen, onjuiste informatie van je krijgen, dan zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen.

Hoe wij om gaan met uw persoonsgegevens is te lezen is onze privacyverklaring die te vinden is op https://zorggenoot.nl/privacy-verklaring/.

Informatie op deze site

Zorggenoot streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Zorggenoot streeft er eveneens naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze site aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. Zorggenoot wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. Voor een correcte werking van de modules kun je het beste de nieuwste versie van uw internetbrowser en besturingssysteem gebruiken. Een voordeel daarbij is dat nieuwe versies van internetbrowsers meestal over betere beveiligingstechnieken beschikken dan oudere versies. Om te controleren of je de nieuwste versie van jouw browser hebt, kun je terecht op de website van jouw internetprovider. Daar vindt je eventueel gratis updates om uw besturingssysteem optimaal beveiligd te houden.

Hoewel Zorggenoot alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze site. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Zorggenoot worden gewijzigd.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door Zorggenoot uitdrukkelijk afgewezen.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Zorggenoot dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Zorggenoot onderhouden en Zorggenoot heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Zorggenoot geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door Zorggenoot uitdrukkelijk afgewezen.

Zorggenoot is tegenover de gebruiker van de Zorggenoot Hulplijn aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan Zorggenoot, dan wel aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door Zorggenoot zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die voortvloeien uit de dienstverlening van Zorggenoot aan de gebruiker.

Iedere aansprakelijkheid van Zorggenoot voor schade is beperkt tot het bedrag dat onder de door Zorggenoot afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook buiten schuld of toedoen van Zorggenoot, geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal tienduizend euro (€ 10.000,-).

Zorggenoot is niet aansprakelijk voor:

  • bij de gebruiker of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door de gebruiker aan Zorggenoot of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van de gebruiker;

  • bij de gebruiker of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van hulppersonen, die door de gebruiker dan wel Zorggenoot ingeschakeld zijn (werknemers van Zorggenoot daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Zorggenoot verbonden organisatie;

  • bij de gebruiker of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade

Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 12 maanden nadat de gebruiker de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Zorggenoot te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Zorggenoot dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Zorggenoot.

Geheimhouding

Wij gaan vertrouwelijk om met alle informatie die je aan ons geeft. Het is mogelijk dat wij verplicht zijn om vertrouwelijke informatie door te geven aan een andere partij op grond van een wettelijke bepaling of uitspraak van de rechter.

Wijzigingen

Om steeds up-to-date te blijven, behouden wij ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze gebruikersvoorwaarden. Kijk dus regelmatig in gebruikersvoorwaarden, als je benieuwd bent naar de meest actuele stand van zaken.

Hoe lost Zorggenoot klachten op?

Wij garanderen niet dat wij je in alle situaties kunnen helpen. Natuurlijk doen wij altijd ons best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daarom horen wij graag van je als je een klacht hebt over onze dienstverlening. Je hebt twee maanden na ontdekking van de klacht de tijd om deze bij ons kenbaar te maken. Je kunt je klacht indienen via een mail aan info@zorggenoot.nl. Wij zullen je mail uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst beantwoorden. Als wij meer tijd nodig hebben om je klacht op te lossen, dan laten wij je binnen 30 dagen weten wanneer je antwoord van ons kunt verwachten. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Tot slot

Wanneer er zich situaties voordoen waarin deze gebruikersvoorwaarden niet voorzien, rust de beslissing bij Zorggenoot.

Zorggenoot is gerechtigd om zijn rechten en verplichtingen onder de tussen jou en Zorggenoot bestaande overeenkomst over te dragen aan een andere partij. Je verleent bij deze bij voorbaat medewerking aan een dergelijke overdracht, waardoor de overeenkomst overgaat zodra Zorggenoot n de overnemende partij je schriftelijk van de overdracht in kennis hebben gesteld.

Het Nederlands recht is van toepassing op deze gebruikersvoorwaarden. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.